Copyright © 2014 Ruukki CZ. Všechna práva vyhrazena.
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O DÁRKOVÝ POUKAZ NA MONTÁŽ PRODUKTŮ RUUKKI ZDARMA

1. Organizátor soutěže'
Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, Česká republika, (“Ruukki” nebo “Organizátor”).

2. Právo zúčastnit se soutěže –
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v České republice a mají ve svém vlastnictví samostatně stojící rodinný dům, nebo rekreační objekt v České republice.

Zaměstnanci Ruukki, kteří se zúčastnili organizování soutěže, ani jejich přímí rodinní příslušníci se soutěže zúčastnit nesmí.

3. Termín
Jednotlivci se mohou do soutěže zapojit od 1. 7. 2014 do 29. 8. 2014. Registrace provedené  po uplynutí této lhůty jsou neplatné. Organizátor není zodpovědný za jakékoliv telekomunikační či datové problémy, které by mohly ztížit anebo znemožnit zapojení se do soutěže. 

4. Vstup do soutěže
Účastníci se mohou do soutěže registrovat na www.ruukkistrechy.cz/soutez vyplněním požadovaných informací. Každá osoba se může účastnit pouze jednou.

5. Ochrana osobních dat a soukromí
Jakékoliv osobní informace získané po dobu konání soutěže přímo od účastníka soutěže mohou být se považuji  za souhlas udělený účastníkem soutěže v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní informace účastníků soutěže zůstanou důvěrné po celou dobu konání soutěže. Účastník soutěže, který do soutěže vstoupí způsobem odpovídajícím těmto pravidlům, dává tímto souhlas k tomu, aby jeho data byla v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů použita pro účely této soutěže, nikoliv však k jiným účelům.

Pokud s tím účastník souhlasí, Ruukki mu může zasílat nabídky nebo reklamu prostřednictvím pošty, emailu, nebo zasláním SMS na uvedené telefonní číslo. 

6. Výhra
Výherce soutěže získá dárkový poukaz v hodnotě 50.000 Kč na montáž střešních produktů Ruukki (střešní krytiny, okapový systém nebo bezpečnostní prvky) dle vlastního výběru, který je možné použít při zakoupení konkrétních produktů Ruukki (střešní krytiny, okapový systém nebo bezpečnostní prvky). Dárkový poukaz je možné použít pouze na montážní služby poskytované příslušnou partnerskou společností, která je uvedena na dárkovém poukazu. Výhru není možné vyměnit za hotovost a poukaz musí být použit naráz, ne jen částečně. Nevyužitá hodnota dárkového poukazu propadá. Dárkový poukaz je platný do konce roku 2014.

Pokud výherce po dobu konání soutěže zrealizuje nákup a montáž produktů Ruukki na střechu samostatně stojícího rodinného domu, nebo rekreačního objektu, který je v jeho  vlastnictví, a použije při tom produkty vyrobené společností Ruukki, má právo na finanční kompenzaci za montáž takových produktů Ruukki v maximální hodnotě rovné hodnotě dárkového poukazu.

Za výše uvedenou cenu uhradí Organizátor soutěže daň z výhry podle českého Zákona o dani z výhry.

7. Vyhlášení výherce 
Hlavní výhru v soutěži získá účastník s pořadovým číslem 100. Všichni účastníci budou o výsledcích informováni co nejdříve pomocí e-mailu. Jméno výherce bude rovněž zveřejněno na www.ruukkistrechy.cz.

8. Publicita
Zapojením se do soutěže dává výherce Organizátorovi výslovný souhlas se zveřejněním, bez samostatné dohody nebo kompenzace, jména výherce, stejně tak obrázků či videa domu výherce před a po renovaci střechy společností Ruukki. Krom toho má Organizátor právo použít tyto materiály i v jiných médiích. 

Jméno výherce spolu s výše uvedeným obrazovým materiálem bude uveřejněno na www.ruukkistrechy.cz, stejně jako v tištěných a dalších médiích. Datum a čas uveřejnění určí Organizátor.

9. Závazky stran
Výherce je odpovědný za uhrazení veškerých nákladů  spojených s převzetím ceny a možných dalších nákladů spojených s jejím vyplacením.

Závazek Organizátora v žádném případě nepřesahuje maximální hodnotu nebo hodnotu ceny. Organizátor soutěže nebude v žádném případě zodpovědný za ztrátu zisku , či nepřímé ztráty způsobené přímo, anebo nepřímo z účasti na této soutěži nebo ze získání výhry.  Organizátor však odpovídá účastníkům soutěže za závazky vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb.

10. Pravidla soutěže platí pro všechny účastníky
Všechny osoby, které se zapojí do soutěže, jsou povinny se seznámit s pravidly této soutěže a svým zapojením do soutěže vyjádřit svůj souhlas s jejími podmínkami. Pokyny uvedené na web stránce kampaně www.ruukkistrechy.cz/soutez jsou součástí těchto pravidel. Ruukki si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Ruukki si také vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit bez předchozího upozornění.

11. Použitelné právo a řešení sporů
Tato soutěž se řídí českou legislativou. Jakékoliv spory a reklamace budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem organizátora soutěže.