REQULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „DACH GRATIS”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „DACH GRATIS” („Loteria”).
 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 („Organizator”).
 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) ora zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu.
 4. Celem Loterii jest promocja marki RUUKKI i produktów z oferty RUUKKI Dachy.
 5. Loteria urządzana jest na terenie całej Polski.
 6. Loteria zaczyna się od dnia 06.06.2014 roku i trwa do dnia 29.09.2014 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
 7. Loteria skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, które spełnią warunki określone w pkt 9 Regulaminu („Uczestnik“).
 8. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Loterii oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. ZASADY PROWADZENIA LOTERII

  Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest w dniach od 06.06.2014 roku do 07.08.2014 roku dokonać zgłoszenia udziału w loterii na jeden z dwóch sposobów:

  a. Sposób I: pobrać i wydrukować kupon promocyjny ze strony internetowej www.ruukkidachy. pl, a następne wypełnić kupon promocyjny podając imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej i numer telefonu poprzez zaznaczenie kwadracika znajdującego się przy następujących klauzulach: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych jest Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów. Podanie danych jest dobrowolne. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013r. Poz. 1422). Wypełniony kupon promocyjny należy wysłać na adres PLAYPRINT Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.

  b. Sposób II: dokonać rejestracji danych osobowych w zbiorze DIRECT RUUKKI na stronie www.ruukkidachy.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej i numer telefonu poprzez zaznaczenie kwadracika znajdującego się na stronie przy następujących klauzulach: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych jest Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów Podanie danych jest dobrowolne. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013r. Poz. 1422).

  c. Niewyrażenie zgody w powyższych celach uniemożliwia udział w Loterii.

 10. NAGRODY

  W Loterii przewidziano nagrody w postaci bonów (voucher) upoważniających Zwycięzców do zakupu Produktów Ruukki w sieci autoryzowanych dystrybutorów RUUKKI (lista dystrybutorów http://www.ruukkidachy.pl/Znajdz-dystrybutora/Dystrybutorzy) lub do zakupu Produktów i usługi w s i e c i p u n k t ó w R u u k k i E x p r e s s ( l i s t a p u n k t ó w http://www.ruukkidachy.pl/ Znajdzdystrybutora/ Firmowe-punkty-sprzedazy).

  Wartość i ilość nagród:
  • Bon o wartości 15.000 zł wraz z kwotą pieniężną 1667 zł – jedna nagroda,
  • Bon o wartości 10.000 zł wraz z kwotą pieniężną 1111 zł – jedna nagroda,
  • Bon o wartości 5.000 zł wraz z kwotą pieniężną 556 zł – jedna nagroda,
  • Bon o wartości 3.000 zł wraz z kwotą pieniężną 333 zł – jedna nagroda,
  • Bon o wartości 1.000 zł – jedna nagroda.
 11. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 37.667 zł brutto.
 12. Nagrody w niniejszej Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 13. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę.
 14. Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii.
 15. LOSOWANIE NAGRÓD

 16. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone w dniu 14.08.2014 roku w siedzibie Organizatora w godzinach pomiędzy 8, a 16. Losowanie odbędzie się za pomocą ręcznego losowania zgłoszeń z urny pod nadzorem Komisji. Nagrody będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych.
 17. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej listownie do dnia 21.08.2014 roku.
 18. Wyniki Loterii dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ruukkidachy.pl najpóźniej w dniu 01.09.2014 roku.
 19. Nagrody w Loterii zostaną wydane poprzez ich wysłanie przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adresy wskazane w formularzach Laureatów najpóźniej do dnia 01.09.2014 roku. Nagroda może zostać wysłana w jednej przesyłce z zawiadomieniem o wygranej.
 20. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

  Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

 21. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. od 09.00 do 16.00) oraz na stronie: www.ruukkidachy.pl.
 22. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 08.09.2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.

 23. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
 24. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 25. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 29.09.2014 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji).
 26. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
 27. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 28. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Wszelkie wizerunki nagród zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 30. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 31. Dane osobowe Uczestników Loterii są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Loterii, w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013r. Poz. 1422). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii j jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168299, posiadającą NIP 522-00-06-438 oraz REGON 010258966. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich usunięcia wymaga wysłania w trakcie trwania Loterii wiadomości pocztą elektroniczną na adres: dach@playprint.pl oraz po zakończeniu Loterii wysyłki pisemnego żądania na adres: Ruukki Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, adres: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów. W przypadku żądania Uczestnika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, wysyłanie informacji handlowych zostanie zaniechane.
Copyright © 2014 Rautaruukki Oyj. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2014 Rautaruukki Oyj. Wszelkie prawa zastrzeżone.